توصیف کتاب از زبان جاحظ| ویکی پدیا فارسی

توصیف کتاب از زبان جاحظ

توصیف کتاب از زبان جاحظ

کتاب بهترین پس انداز و خزانه است و نیک ترین همنشین و پشتوانه.

خوشترین دلگشایی و گردش است و دلکش ترین سرگرمی و کار و نیکوترین همدم تنهایی و همسایه ای نیکوکارتر و آشنایی باانصاف تر و یاری رام تر و معلّمی آرام تر و دوستی سودمندتر و کم زیان تر و بردبارتر و بی آزارتر و بی زحمت تر و کم غیبت تر و خوشگفت تر و پرشگفت تر و ...از کتاب نیست و کجا دیده ای بوستانی در آستین و باغی در بغل، گویا از زبان مردگان و ترجمان زندگان، همدمی  که تا تو نخوابیده ای بیدار است و ...محرمی رازنگهدار.

                    به نقل از مقدمّه ی کتاب جاحظ نوشته ی علیرضا ذکاوتی قراگوزلو